СИСТЕМА SİFONİKA АНАЛИТИЧЕН ДИЗАЙН ТАЧИНИ НА ЗАКРЕПВАНЕ

Какво представлява системата SİFONİKA и как работи

    SİFONİKA е новaторска система за вакуумно отводняване на големи покривни повърхности, която се базира на гравитационно-вакуумен принцип, който осигурява отводняване без да се изисква наклон на отвеждащите тръби . Системата се възползва от разликата на височината между покрива и канализационната шахта .  За постигане  на максимално отводняване  се ползва специална програма с която се изчисвява баланса на налягянето,  и така се определя  броя на воронките , диаметъра и размера на отвеждащите тръби и фитинги.
Проектиране

    
При проектирането на даден обект за база се вземат  максималните валежи на  дадения район през последните 100 години Изчисленията се базират на  максималния  валеж за 5 мин/мª  Началната точка при проектирането е   избирането на подходящи воронки .  Bоронка  Sifonika –изобретение на специална воронка състояща се от нива( 1 -8) с листоуловител,  който окончателно спира запушването и задръстването от листа и др.
Воронка  Sifonika –предотвратява както водовъртежа(Baffle Plat),така и присъствието на въздух в отвеждащите тръби и по този начин системата дава възможност за отводняване на значително по-голямо количество дъждовна вода Използват се HDPE(полиетилен с висока плътност) тръби ,които се съединяват с челна заварка и електродифузия Поради липсата на уплътнители които с време могат да пропускват,системата  работи безупречно.

Предимства
 
Лесен монтаж
Използват се тръби и фитинги с по-малък  диаметър,които заемат по-малка площ
Вертикалните тръби са сведени до минимум
Използват се по-вече хоризонтални тръби,които придават по-добър естетичен вид
Поради голямото налягане е дебит системата се самоизчиства,няма опастност от задръстване
Значителна икономия от строителство на канализационни шахти и материали
Обемат на вода в тръбите 100%
Специална система за закрепане , която предотвратява деформирането на тръбите
 
Сифонична система

Принцип на действие на системата SİFONİKA

   От 40 години насам  в различни страни от ЕВРОПА  се използват систими за вакуумно отводняване,В  сравние с конвенционалните системи  се вижда,че предимствата на тези новаторски системи са доста много. При конвенционалните системи обемът който заема дъждовната вода в тръбите е само 20-25% останалата част е въздух,който пречи на водата да се изтича с голям дебит и налягане. При вакуумното отводняване запълването на отвеждащите тръби с дъждовна вода е 100% и така се създава вакуум който увеличава скоростта и налягането на дъждовната вода,Направлението на водата става с  хоризонтална  инсталация  с 0% наклон по най-прекия път до канализационната шахта извън закритото помещение. Капацитетът на една воронка може да се увеличи до 30л/сек
Конвенционална система